webcreators

eri

טופס 1 חקלאי פעיל טופס 2 בעל נחלה – משבית המשכיר את אדמותיו שדותיו מטעיו לשש שנים ובשנה השביעית מחזיר אליו ומשבית טופס 3 זריעה מוקדמת בלבד טופס 4 – חדש הזמנת קרקעות טופס 4 הפניה לועדת חריגים חקלאי שלהבנת הרכז ע"פ הקריטריון המשוער של קרן השביעית לא יקבל מלגה מספקת ועל כן עשוי לא […]

polo

הפצה פולו

סריקה

הפצה עם קובץ מצורף

הצגת קבוצה

הצגת קבוצה בHTML

jerusalem WEATHER חדשות מישראל טקסט נסיון טקסט ניס טקסט ניסטקסט ניסטקסט ניסטקסט ניסטקסט ניסטקסיון לינק כלשהו טקסט נסיון החדשות בווטסאפ!

דף אישור שליחה!

ההודעה נשלחה לשרת

הפצה1